Reklamační řád

Reklamační řád činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže


1. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

a) Termín poskytnutí služby musí být vždy řádně objednán a dodržen.

b) Bezprostředně před poskytnutím služby je zákazník seznámen s jejím průběhem.

c) V případě, že zákazník poskytovatele služby neseznámí s tím, že trpí některou z uvedených kontraindikací ( budou uvedeny při seznamování klienta s poskytovanými službami a jejich průběhem ) a nebo později, že se jeho zdravotní stav od minulé návštěvy změnil, není možné službu reklamovat a zákazník přebírá plnou zodpovědnost za případné zdravotní následky.

d) Zákazník úhradou služby - tetování, bez nahlášení vady, souhlasí s dílem a vzdává se tak možnosti případné pozdější reklamace.

2. VADY

a) Reklamace poskytovaných služeb musí být zákazníkem učiněna bezodkladně a na místě, kde byla služba poskytnuta. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel ( výjimkou může být pouze chybějící barva po vyhojení, pokud lze vyloučit vlastní vinu, jako jsou strhnuté stroupky, řezné rány, apod. )

b) Za vady se nepovažují souvislosti vzniklé v důsledku neopatrného a zvláště nebezpečného jednání klienta ( ucuknutí, unáhlený pohyb, apod. ) 

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

a) Poskytovatel služby o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutí slevy, vrácením peněz nebo okamžitou nápravou, případně dohodou o nápravě po zhojení.

b) V případě, že poskytovatel služeb reklamaci zamítne, vydá zákazníkovi písemné odůvodnění zamítnutí.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 13.12. 2020